คำชี้แจง

1. อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียน ก่อนการอบรมออนไลน์ 
2. เข้าสู่บทเรียน และเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน 
3. การประเมินผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
   3.1 ต้องอบรมจนครบทุกเนื้อหาการอบรม 
   3.2 ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ต้องผ่านการประเมินจากแบบทดสอบประเมินผล โดยเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน พ.ศ. 2563, 12:10 น.