คำชี้แจง

 1. อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียน ก่อนการอบรมออนไลน์
 2. เข้าสู่บทเรียน และเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน
 3. การประเมินผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์
      3.1 ต้องอบรมจนครบทุกเนื้อหาการอบรม
      3.2 ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ต้องผ่านการประเมินจากแบบทดสอบประเมินผล โดยเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน พ.ศ. 2563, 11:00 น.