โครงสร้างหัวข้อ

 • สมัครเข้าเรียน

  • 1. อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียน ก่อนการอบรมออนไลน์
   2. เข้าสู่บทเรียน และเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน
   3. การประเมินผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์
        3.1 ต้องอบรมจนครบทุกเนื้อหาการอบรม
        3.2 ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ต้องผ่านการประเมินจากแบบทดสอบประเมินผล โดยเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80
 • ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้และบทบาทของครู กับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

 • ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)

 • แบบทดสอบ

 • แบบประเมินความพึงพอใจในการรับความรู้ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

 • (เฉพาะสมาชิก) เมื่อศึกษาข้อมูลทุกหัวข้อ ทำแบบประเมินความพึงพอใจ และทำแบบทดสอบผ่านแล้ว จะสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้