โครงสร้างหัวข้อ

 • การสมัครเข้าเรียน

 • การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์

  • การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ สื่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสาร ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จากสถาบันหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการที่จะบอกกล่าวทำความเข้าใจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร อันน าไปสู่การสนับสนุนและร่วมมือจากประชาชน 

 • แบบทดสอบท้ายบท

  • View Receive a grade Receive a passing grade

   คำชี้แจง 

   1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัย เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  10  ข้อ

   2.  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

   3. กำหนดผ่านแบบทดสอบคือ  6 ข้อ

 • แบบประเมินความพึงพอใจในการรับความรู้ การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์

 • (เฉพาะสมาชิก) เมื่อศึกษาข้อมูลทุกหัวข้อ ทำแบบประเมินความพึงพอใจ และทำแบบทดสอบผ่านแล้ว จะสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้