โครงสร้างหัวข้อ

 • การสมัครเข้าเรียน

  • 1. อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียน ก่อนการอบรมออนไลน์ 
   2. เข้าสู่บทเรียน และเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน 
   3. การประเมินผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
      3.1 ต้องอบรมจนครบทุกเนื้อหาการอบรม 
      3.2 ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ต้องผ่านการประเมินจากแบบทดสอบประเมินผล โดยเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 

 • เนื้อหาการนิเทศแนวใหม่

 • แบบทดสอบ

  • View Receive a grade Receive a passing grade

   คำชี้แจง  แบบทดสอบ เรื่อง การนิเทศแนวใหม่ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ (4 ตัวเลือก) 
   ผู้ศึกษาจะต้องมีผลการทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80  (16 คะแนน) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบในบทเรียนนี้

 • แบบประเมินความพึงพอใจในการรับความรู้การนิเทศแนวใหม่

 • (เฉพาะสมาชิก) เมื่อศึกษาข้อมูลทุกหัวข้อ ทำแบบประเมินความพึงพอใจ และทำแบบทดสอบผ่านแล้ว จะสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้