การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ สื่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสาร ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จากสถาบันหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปส่กูล่มุเป้าหมาย โดยมี การวางแผนไว้ล่วงหน้าในการที่จะบอกกล่าวทำความเข้าใจ สร้างและ รักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร อันนำาไปสู่การสนบัสนุนและร่วมมือจากประชาชน